Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van NieuweWebsiteOnline.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en NieuweWebsiteOnline.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door NieuweWebsiteOnline gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door NieuweWebsiteOnline verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met NieuweWebsiteOnline verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van NieuweWebsiteOnline en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. De algemene voorwaarden worden bij elke nieuwe overeenkomst op aanvraag in PDF formaat verstrekt.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen NieuweWebsiteOnline en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat NieuweWebsiteOnline de door de Opdrachtgever digitaal/schriftelijk ondertekende opdrachtbevestiging heeft ontvangen. Deze opdrachtbevestiging dient enkel en alleen het overeengekomen te bevatten.
 2. De overeenkomst tussen NieuweWebsiteOnline en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor een minimale contractperiode van 1 jaar. Tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de contractperiode schriftelijk opzegt, wordt de overeenkomst na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van een maand.
 3. De overeenkomst omvat in ieder geval de volgende werkzaamheden c.q. leveringen c.q. dienstverlening:
  1. het ontwerpen en bouwen van een website door NieuweWebsiteOnline voor de Opdrachtgever;
  2. het beschikbaar stellen van deze website aan de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst;
  3. het technisch onderhoud van de website door NieuweWebsiteOnline gedurende de looptijd van de overeenkomst;
  4. het ondersteunen bij (technische) vragen via email gedurende de looptijd van de overeenkomst;
  5. het ondersteunen bij aanpassingen aan de website gedurende de looptijd van de overeenkomst volgens een aantal aanpassings-uren zoals bepaald in het door Opdrachtgever gekozen pakket;
  6. het registreren en beheren van domeinnamen voor de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst;
  7. het verlenen van hostingdiensten door NieuweWebsiteOnline aan de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst;
 4. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen, voortvloeiende uit één of meerdere gesloten overeenkomsten, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NieuweWebsiteOnline, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 1. De door NieuweWebsiteOnline gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven.
 2. NieuweWebsiteOnline is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 1 maand, aan NieuweWebsiteOnline wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en NieuweWebsiteOnline zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht NieuweWebsiteOnline niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. NieuweWebsiteOnline houdt zich het recht voor om elke offerte-aanvraag als individueel te beoordelen qua invulling en prijs, omdat elke aanvraag verschilt.

 1. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor NieuweWebsiteOnline van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 2. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 30 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door NieuweWebsiteOnline aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. De kosten hiervoor worden per factuur berekend volgens de wettelijke bepalingen. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
 4. Bij een betalingsachterstand is NieuweWebsiteOnline gerechtigd de website na ingebreke stelling offline te zetten alsmede zijn overige verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten totdat betaling is geschied of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld.
 5. De maandelijkse abonnementskosten zijn aan verandering onderhavig, de meest actuele bedragen zijn terug te vinden op de website van NieuweWebsiteOnline.
 6. Alle door NieuweWebsiteOnline gehanteerde prijzen, aanbiedingen, abonnement kosten, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 7. NieuweWebsiteOnline is gerechtigd de overeengekomen prijzen c.q. abonnements- of eenmalige kosten gedurende de looptijd van de overeenkomst of per elektronische berichtgeving te wijzingen. NieuweWebsiteOnline zal de Opdrachtgever voorafgaand aan een voorgenomen wijziging schriftelijk hiervan in kennis stellen. Gedurende een maand na deze kennisgeving is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang middels een schriftelijke mededeling aan NieuweWebsiteOnline te ontbinden. Mocht de Opdrachtgever geen schriftelijk bezwaar maken, wordt er uit gegaan van akkoord.
 8. De voor het abonnement verschuldigde maandelijkse abonnementsvergoedingen zijn inclusief de registratie, het beheer c.q. onderhoud en de verlenging van de domeinna(a)m(en) en inclusief alle kosten verbonden aan de tussen partijen overeengekomen updates c.q. overige servicediensten gedurende de looptijd van de overeenkomst, tenzij Opdrachtgever heeft aangegeven het onderhoud na het eerste jaar in eigen beheer te willen uitvoeren.
 9. De eenmalige vergoeding tbv een website wordt door NieuweWebsiteOnline na oplevering van de website aan de Opdrachtgever verstuurd. Deze factuur dient betaald te worden binnen de termijn vermeld op de factuur.
 10. De maandelijkse kosten voor “onderhoud website” zullen middels automatische incasso worden geïncasseerd. Voor de eerste betaling ontvangt Opdrachtgever een eenmalig iDeal-verzoek (ter hoogte van het maandbedrag) wat dient als digitale machtiging voor de verdere incasso’s. Na deze eerste betaling zal het maandelijkse onderhoud van start gaan.
 11. De overige door de Opdrachtgever verschuldigde maandelijkse abonnementsvergoedingen zullen door NieuweWebsiteOnline telkens per maand vooruit aan de Opdrachtgever worden gefactureerd. Op basis van de door de Opdrachtgever bij overeenkomst verstrekte digitale machtiging voor automatische incasso zullen de abonnementsvergoedingen vervolgens eenmaal per maand door NieuweWebsiteOnline worden geïncasseerd.

 1. De Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. NieuweWebsiteOnline mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

 1. NieuweWebsiteOnline zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal NieuweWebsiteOnline steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NieuweWebsiteOnline aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan NieuweWebsiteOnline worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan NieuweWebsiteOnline zijn verstrekt, heeft NieuweWebsiteOnline het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. NieuweWebsiteOnline is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor NieuweWebsiteOnline kenbaar behoorde te zijn.
 5. Opdrachtgever vrijwaart NieuweWebsiteOnline voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 6. Indien Opdrachtgever zelf of via derden fouten maakt op de website, valt dit buiten het onderhoud en rekent NieuweWebsiteOnline het standaard uurtarief om de problemen op te lossen.
 7. Mocht er iets mis gaan met een product door bijvoorbeeld een update van de servers of het CMS is dat onze verantwoordelijkheid en zullen er geen kosten in rekening worden gebracht om het probleem op te lossen.

 1. Indien NieuweWebsiteOnline op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan NieuweWebsiteOnline worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van NieuweWebsiteOnline. NieuweWebsiteOnline is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal NieuweWebsiteOnline Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor NieuweWebsiteOnline van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 1. Onderhoudscontracten kennen een initiële contractduur van 1 (één) jaar, waarna het contract stilzwijgend wordt verlengd. De opzegtermijn is na het eerste jaar één maand.
 2. Na beëindiging van het contract na het eerste jaar ligt het eigendom van de website bij de Opdrachtgever.
 3. Wanneer de Opdrachtgever na de duur van 1 (één) jaar besluit het onderhoudscontract niet te verlengen en tevens besluit geen enkel ander contract meer te willen afsluiten is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het verhuizen van de website en domeinna(a)m(en). Indien dit niet gebeurt verwijdert NieuweWebsiteOnline na één maand de bestanden en wordt / worden de domeinna(a)m(en) opgezegd.
 4. NieuweWebsiteOnline houdt zich het recht voor producten direct af te sluiten als er illegale praktijken lijken plaats te vinden.
 5. NieuweWebsiteOnline kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met NieuweWebsiteOnline gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 6. NieuweWebsiteOnline heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens NieuweWebsiteOnline niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. NieuweWebsiteOnline zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van NieuweWebsiteOnline kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Alle door NieuweWebsiteOnline ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door NieuweWebsiteOnline voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

 1. NieuweWebsiteOnline en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van NieuweWebsiteOnline zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
 3. NieuweWebsiteOnline kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving op welke wijze dan ook en is tevens niet aansprakelijk voor schade/omzetverlies van of door derden.

 1. In geval van overmacht is NieuweWebsiteOnline gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. NieuweWebsiteOnline is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop NieuweWebsiteOnline geen invloed kan uitoefenen.

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. NieuweWebsiteOnline kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de Opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. NieuweWebsiteOnline heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 1. NieuweWebsiteOnline is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door NieuweWebsiteOnline doorgevoerd.
 2. NieuweWebsiteOnline is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en domeinnamen van de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de Opdrachtgever.
 2. De door NieuweWebsiteOnline vervaardigde website is na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding(en) eigendom van de Opdrachtgever.
 3. Door NieuweWebsiteOnline of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van NieuweWebsiteOnline.

Voor de privacy bepalingen verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

 1. Op alle overeenkomsten tussen NieuweWebsiteOnline en de Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen NieuweWebsiteOnline en de Opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van NieuweWebsiteOnline. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

Algemene voorwaarden Nieuwe Website Online – versie 5.0 – laatst aangepast april 2023